1870-09-26 Federació Revolucionària de les Comunes. 1ª Comuna de Lyon. Cartell

 A Lió, el 26 de setembre de 1870, es va proclamar la Federació Revolucionària de les Comunes, a la sala de la Rotonde, el Brotteaux, durant una assemblea d'unes 6.000 persones. Allà es dóna lectura al cartell vermell, el text és aprovat per aclamació de l'assemblea, i més tard serà enganxat per tota la ciutat.

Text:

República Francesa

Federación Revolucionaria de las Comunas

 La situació desastrosa en què es troba el País; la impotència dels poders oficials i la indiferència de les classes privilegiades han posat la nació francesa a la vora del precipici.
    Si el Poble organitzat revolucionàriament no s'afanya en actuar, el seu futur està perdut, la Revolució està perduda, tot està perdut. Inspirant-se en la immensitat del perill i considerant que l'acció desesperada del Poble no ha de ser retardada ni un sol instant, els delegats dels comitès federats de Salvació de França, reunits en el Comitè central, proposen adoptar immediatament les resolucions següents:
      Article 1r .- En haver esdevinguda impotent, la màquina administra- tiva i governamental de l'Estat queda abolida.
     El poble de França entra en plena possessió de si mateix.
     Art. 2 .-  Tots els tribunals criminals i civils queden suspesos i reem-  plaçats per la justícia del poble.
     Art. 3 .- Se suspèn el pagament de l'impost i de les hipoteques.  L'im-  post se substitueix per les contribucions de les comunes federades, que cauen a sobre les classes riques, proporcionalment a les necessitats de la salvació de França.
     Art. 4 .-  L'Estat, estant abatut, no podrà ja intervenir en el pagament dels deutes privats.
     Art. 5 .-  S'anul·len totes les organitzacions municipals existents i se   substitueixen en totes les comunes federades per comitès de salvació de França, que exerciran tots els poders sota el control immediat del Poble.
     Art. 6 .- Cada comitè de capital de departament enviarà dos delegats per a fundar la Convenció revolucionària de Salvació de França.
        Art. 7 .-  Aquesta  Convenció es  reunirà immediatament a l'Ajunta-  ment de Lió,  per ser la segona ciutat de França i la més pròxima a actu- ar enèrgicament en la defensa del país.
    Aquesta Convenció, recolzada per la totalitat del Poble, salvarà Fran- ça.
     A LES ARMES!!!     

E.-B. SAIGNES,  RIVIERE,  DEVILLE, BAJON (de Tarare), François FAVRE,
Louis PALIX,  B. PLACET,  BLANC (G),  Ch. BEAUVOIR ,  Albert  RICHARD,
J.  BISCHOFF,    DOUBLE,    H.  BOURRON,     M.  BAKUNIN,     PARRATON,
A. GUILLERMET, COIGNET fill major,P.-J.PULLIAT,  LATOUR,   GUILLO,
SAVIGNY,    J.   GERMAIN,    F.   CHARVET,    A.   BASTELICA   (de Marsella),
DUPIN (de St-Etienne), Narcisse BARRET.

---

Foto cartel original: